top of page

GDPR

Dataskyddspolicy Eskilstuna 2018-05-23.

 

Naturkraft Eskilstuna, Mikael Andersson

Naturkraft Eskilstuna värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur Naturkraft Eskilstuna samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss. Du kan alltid kontakta oss för frågor om integritets- och dataskydd. Kontaktuppgifter står i slutet av detta dokument.

 

Naturkraft Eskilstuna:s Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker enligt gällande lag (Dataskyddslagen) och vår policy.

 

1. Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss eller som vi samlar in.

 •  Vid anmälan till en studiecirkel, kurs eller utbildning via vår webbplats.

 •  Deltar i aktivitet som arrangeras av Naturkraft Eskilstuna, aktivitet kan även ske med   hjälp av elektronisk kommunikation, telefon och SMS.

 • När du deltar i verksamhet som vi arrangerar eller att du använder våra digitala tjänster, köp av produkt.

 • Informationen kan vara:

 •  Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och ta bort leveransadress, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, yrke.

 • Betalningsinformation: kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer, etc

 • Historisk information: ditt deltagande i verksamhet, dina synpunkter, köp av tjänst/produkt, betalnings och kredithistorik.

 • Särskilda kategorier av personuppgifter som t ex hälsan kan behandlas endast pådin begäran och samtycke så kan vi ta hänsyn till dem om du t ex är allergisk eller har någon funktionsnedsättning eller behov av medicinering under kurstiden.

 

2. Laglig grund för behandling

Åtminstone en av följande grunder för laglighet kommer att bestå:

- behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att ge dig information innan ett sådant avtal ingås;
- behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse (t ex bokföring);

- behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vår berättigade intressen under förutsättning att dina intressen eller rättigheter och friheter inte väger tyngre;

- du har lämnat ditt samtycke för behandling av personuppgifter som avser ditt hälsotillstånd på din begäran och endast för att vi ska kunna ta hänsyn till det i ditt intresse.

 

3. Vad gör vi med informationen?
All data används för att tillhandahålla vår verksamhet samt utföra våra tjänster.

Naturkraft Eskilstuna behandlar personuppgifterna för att lagligen kunna utföra vårt åtagande och varför behandlingen är nödvändig:

 •  Administration av ditt deltagande i verksamhet, köp av produkt och din betalning.

 •  Följa tillämplig lagstiftning för att utföra riskanalys, riskhantering och förhindra bedrägeri.

 •  Följa tillämplig lagstiftning för bokföring och skattelagstiftning.

 •  Förbättra kvaliteten av våra tjänster.

 

4. Kommunicera med dig.

 •  Naturkraft Eskilstuna kan också kommunicera med dig genom att använda data för information om dess verksamhet och produkter, samt efter utförd tjänst genomföra kundnöjdshetsundersökning genom att använda elektroniska kommunikationskanaler.

 • Om du inte vill motta sådan kommunikation skall detta meddelas till Naturkraft Eskilstuna.

 

5. Hur kan vi komma att delge din information?

 •  Din information kommer inte att delges tredje part, överföras till ett tredjeland eller någon internationell organisation.

 •  All information stannar hos Naturkraft Eskilstuna förutom när det finns lagligt krav från myndighet, som kan innebära att vi måste delge myndighet vissa uppgifter. Vi kan även få hjälp av konsulter för bokföring och skattedeklaration.

 

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

- Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtagande gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider (t ex betalningar och kvitton för bokföringsändamål). Åtagande kan även bestå av önskad information från oss.

 

7. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 •  Du har rätt att få tillgång av dina uppgifter, du har rätt till att få rättelse av felaktiga uppgifter, du har rätt att till att bli raderad i vårt register och få begränsning av behandling. Du har även rätt till dataportabilitet, d v s att få ut i ett strukturerat och maskinläsbart format de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss.

 •  Det kan finnas legala hinder om omedelbar radering pga bokförings- och skattelagstiftning, konsumenträttslagstiftning. När hinder uppstår kommer vi att blockera övrig information.

 

8. Ändringar i Policyn

- Naturkraft Eskilstuna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

 

9. Kontakta oss.

 •  Om du har frågor/önskemål/ begäran kan du kontakta Naturkraft Eskilstuna genom epost eller brev.

 •  Epost: mikael@naturkrafteskilstuna.se

 •  Brev. Naturkraft Eskilstuna, Mikael Andersson, Grankvistgatan 8, 63224 Eskilstuna.

 •  Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss som ovan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen www.datainspektionen.se

   

 • Eskilstuna 2020-11-23

  Naturkraft Eskilstuna Mikael Andersson

bottom of page